13 Март 2020
Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че на основание Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г. на Министерството на здравеопазването и Заповед №1062 от 13.03.2020г. на кмета на община Варна, се преустановяват посещенията на децата в детските ясли и детските градини до 29.03.2020г.
13 Март 2020
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 можете да получите най-актуална информация за работното време на ДГ№30 "Синчец" - гр. Варна в сайта на детската градина и сайта на Община Варна.
26 Ноември 2019
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с избирането на нов Обществен съвет към ДГ №30 „Синчец” съгл. чл.265 от Закона за предучилищно и училищно образование и чл.7 ал. 3 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища /ДВ бр.75 / 27.09.2016 г./ и на основание Заповед № 353/25.11.2019г. на директора на ДГ№30“Синчец“ ще се проведат родителски срещи по групи в периода 18 – 29.11.2019г. за избиране...
26 Ноември 2019
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с избирането на нов Обществен съвет към ДГ №30 „Синчец” съгл. чл.265 от Закона за предучилищно и училищно образование и чл.7 ал. 3 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища /ДВ бр.75 / 27.09.2016 г./ и на основание Заповед № 353/25.11.2019г. на директора на ДГ№30“Синчец“ ще се проведат родителски срещи по групи в периода 18 – 29.11.2019г. за избиране...