17 Март 2020
Уважаеми родители, Данни за отсъствията за месец март няма да се подават към Модул "Отсъствия" и няма да бъдат изпращани към Агенцията за социално подпомагане. Семейни помощи за деца за месец март също няма да бъдат спирани.
13 Март 2020
Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че на основание Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г. на Министерството на здравеопазването и Заповед №1062 от 13.03.2020г. на кмета на община Варна, се преустановяват посещенията на децата в детските ясли и детските градини до 29.03.2020г.
13 Март 2020
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 можете да получите най-актуална информация за работното време на ДГ№30 "Синчец" - гр. Варна в сайта на детската градина и сайта на Община Варна.
26 Ноември 2019
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с избирането на нов Обществен съвет към ДГ №30 „Синчец” съгл. чл.265 от Закона за предучилищно и училищно образование и чл.7 ал. 3 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища /ДВ бр.75 / 27.09.2016 г./ и на основание Заповед № 353/25.11.2019г. на директора на ДГ№30“Синчец“ ще се проведат родителски срещи по групи в периода 18 – 29.11.2019г. за избиране...
26 Ноември 2019
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с избирането на нов Обществен съвет към ДГ №30 „Синчец” съгл. чл.265 от Закона за предучилищно и училищно образование и чл.7 ал. 3 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища /ДВ бр.75 / 27.09.2016 г./ и на основание Заповед № 353/25.11.2019г. на директора на ДГ№30“Синчец“ ще се проведат родителски срещи по групи в периода 18 – 29.11.2019г. за избиране...