За нас

Детска градина "Синчец" е открита през 1977-78 година за отглеждане и възпитаване на  деца от 3 до 7 години. Общият брой групи е 12. Днес функционират 10 групи с капацитет 300 деца. Всяка година приемът и разпределянето на децата се извършва според Закона за предучилщно и училищно образование и Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целуднедни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна.

Тя е дом за детето с неговите интереси, потребности, проблеми и постижения. Тук работят педагози с професионализъм, такт и всеотдайност. Със своята дейност педагогическият колектив вече има изграден свой облик, свой стил и почерк на работа. Посвещава своя труд на децата от предучилищна възраст.

Педагогическият екип работи с иновативни средства и похвати, съчетали българските педагогически традиции и съвременните европейски образователни тенденции. В центъра на педагогическото взаимодействие е поставена детската личност с цел максимално развитие потенциалът на всяко дете.

От създаването си през 1977година до 1983година детска градина "Синчец" се ръководи от Гълъбина Тодорова.

За периода от 1983година до 1998година директор на детската градина е Румяна Георгиева.

Недялка Иванова е директор  на ДГ№30 "Синчец" от 1998година до 2018година.

От 2018година  до 2020година директор на детската градина е Бисерка Янева.

Снежина Дамянова е директор на ДГ№30 "Синчец" от 08.06.2020г.

Детското заведение е носител на приза "Зелен флаг", като участник в международната програма "Еко-училище".

ДГ „Синчец” е:

  • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
  • Място, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
  • Място, където родителите, намират подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
  • Място за професионалисти, които обичат децата, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.