Мисия / Визия

ДЕТСКА ГРАДИНА №30 „СИНЧЕЦ”-  ВАРНА

Адрес: Варна, ЖК „Младост” до блок 110 тел: 052/500 638; 052/744 268

Eл.поща: dgsinchec_30@abv.bg

 

УТВЪРДИЛ:

                                                                                                    ДИРЕКТОР: …...............

/Б. Янева/

 

 

 

                                                             СТРАТЕГИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА ПЕРИОДА 2016–2020 ГОДИНА

 

Стратегията определя актуалните цели за четиригодишен период от развитието на детската градина, начините за реализирането ù, както и очакваните резултати. Тя  се основава на принципите и насоките от ЗПУО, приоритети на МОН и РУО Варна, на Общинската стратегия за развитието на образованието и на спецификата на детската градина. Разработва се в унисон с идеите на Световната организация по предучилищно образование ОМЕП, Европейски син флаг, Европейски клуб на учителя и др.

Приема се с решение на Педагогическия съвет на ДЗ, одобрява се от Обществния съвет към ДЗ, обхваща период от 4 години. Към нея се прилага План за действие и финансиране. Обществения съвет приема ежегоден отчет на директора за изпълнението и.

 

     ВЪВЕДЕНИЕ

Стратегията е система от педагогически идеи и поредица от действия, които водят до нови състояния в зависимост от актуалните и бъдещите потребности на ДГ №30 „Синчец” Варна. Тя се опира на миналия положителен опит, начертава бъдещи действия по посока на очаквания резултат, търси вътрешни ресурси и потенциални възможности. Определя условията и характера на дейностите, очертава вероятните трудности, установява принципите на ръководство.

Стратегията се опира на съвкупността от взаимосвързаните мисия, визия, ценности, дейности, цел и подцели.

 

І. МИСИЯ

Мисията определя приоритетите на детската градина и съдържа информация за най-важните значимите аспекти и бъдещи ориентации на педагогическата работа.

Мисията на ДГ „Синчец” е:

 • да осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално,

емоционално и творческо развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическо взаимодействие;

 • да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всички деца като им

осигурява равен старт в развитието;

 • да създава благоприятна позитивна, разнообразна и иновативна образователна

среда;

 • да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си, да

развиват своя потенциал в постигане на по-високи образователни цели;

 • да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е
 • значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от

предучилищна възраст.

 

ІІ. ВИЗИЯ

Визията е реалистична, краткосрочна и дългосрочна картина на настоящето и бъдещето на детската градина. ДГ „Синчец” е институция, в която са създадени условия за творчество и реализация на личността и достъп до разнообразни и качествени форми на учене през целия живот. ДГ „Синчец” създава условия за придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на децата към училищно образование.

Визията отразява непрекъснатост на промяната, вземайки под внимание мнението на участниците в две групи въпроси.

Първа – очертаващи смисъла на процеса:

–     Как работим със заобикалящата ни общност?

–     Какво изпитваме един спрямо друг в хода на общата работа?

–     Как ще направим детската градина желано място за всеки?

–     Как ще измерваме прогреса и успехите?

Втора – показващи развитието на самия процес:

–     Каква философия споделя детската градина?

–     Какъв ще бъде приносът на всеки служител?

–     Каква репутация има детската градина?

 

В този смисъл настоящата стратегия е ориентирана към следната визия:

ДГ „Синчец” да бъде:

 • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
 • Предпочитана среда за 3–7-годишните деца, където се гарантира тяхното

умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.

 • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество,

педагогическа информация.

 • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат

квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

 

ІІІ. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

Изграждане на съгласувана и адаптивна към промените иновационна

образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца.

Прилагане на образователни подходи, подпомагащи развитието на всички деца, допринасящи за изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, способни да се справят с различни предизвикателства.

Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.

 

Подцели:

 1. Създаване на екип за иновационен опит в детската градина /изграждане на гъвкава квалификационна система/. Тези екипи да се мултиплицират в различна вариантност и това да е крачка напред за повишаване качеството на работа в цялата градина – ориентация към успех.
 2. Да се постави на принципно нова основа методическата работа в детската градина изграждане на екип за иновационни практики, превръщане на детската градина в център за творчество и интерактивни практики.
 3. Създаване на условия и възможности за избор и включване в значими дейности, адресирани към индивидуалните потребности: на децата /кътове, материална база, дейности, ателиета, школи/ и на учителите /работна среда, работно поле за изява/.
 4. Иницииране на нов стил на управление за търсене и намиране на „образователни ниши“, за приспособяване на детската градина към постоянно изменящата се среда; за стимулиране адекватната реакция на успехите и неуспехите и др.
 5. Интегриране на деца със специални образователни потребности, на деца от различни етнически групи, както и деца на бежанци.
 6. Активизиране работата на родителската общност за подобряване на социалната и учебна среда.

 

ІV. ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА

 1. Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне на

детето в центъра на педагогическите взаимодействия.

 1. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката на толерантността,

равнопоставеност, недопускане на дискриминация и ненасилие.

 1. Позитивното и приобщаващо образование да бъде в основата на педагогическото

взаимодействие.

 1. Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето към възрастовите и

социални промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика.

 1. Съхраняване културното многообразие и приобщаване чрез българския език.
 2. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите

потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство.

 1. Създаване условия за квалификационна дейност на педагогическата колегия,

основаваща се на поддържащото образование – образование през целия живот.

 1. Подкрепа на децата и техните семейства – педагогика на сътрудничеството.

 

 1. ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

 

 1. Анализ на състоянието на детската градина и външната среда

1.1. Деца

В ДГ „Синчец” се приемат деца от три годишна възраст до постъпването им в първи клас,  по желание на родителите, съгласно ЗПУОчл.24 /1/, като групите се оформят по реда на подадените молби и правилата за прием. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България. Съгласно ЗПУО чл. 24 /2/ могат да се се приемат, отглеждат, възпитават, социализират и обучават и деца на 2 годишна възраст, при условие, че към 01.09. в съответната учебна година са навършили 2 години.

 

 

Силни страниЗатрудняващи моменти:
1. Децата са физически и психически здрави и правилно развити.

2. Няма очертан демографски срив и липса на деца.

3. Осъществена е приемственост детска градина–училище.

4. Осигурено е здравно обслужване и здравна профилактика.

5. Участие на родителите в учебния процес като партньори.

6. Участия на деца в конкурси по рисуване, пеене, танци за развивание на таланта и соцалната стабилност.

7. Участие на ДГ в различни проекти за подобряване на материално-техническата база.

8. Участие на педагозите в различни квалификационни форми за развиване на иновационни практики.

9. Участия на деца в различни спортни празници и състезания за развиване на спортен дух, физическо здраве и емоционална удовлетвореност.

1. Допускане на деца по списък над определената норма, което предполага по-голямо напрежение и невъзможност за индивидуална работа.

2. Вероятност за напускане на деца от ІІІ-та и ІV-та възрастова група вследствие възможността подготвителните групи да се организират и в училище.

4. Нарастване броя на децата с неадаптирано и социално

неприемливо поведение, отхвърлящи

традиционни педагогически

въздействия.

5. Необходимост от допълнително финансиране на персонал, обслужващ 2- годишните деца в ДГ.

Вътрешен потенциал:

·         Разчитане на творческия заряд, изобретателност, любознателност и висока

сензитивност на децата.

·         Стимулиране познавателната активност на всяко дете и позитивното общуване

между децата.

·         Мотивиране на децата за учебен труд и творчески изяви.

·         Туширане напрежението, тревожността и агресивните прояви.

·         Диагностициране на изоставането или избързването в развитието и създаване на

адекватни условия за индивидуално прогресивно развитие.

1.2. Кадрови ресурси

Брой на педагогическия персонал – 24 души.

Възрастов състав – от 30-64 г., средно 40  години.

Образование на педагогическия персонал – висше.

Професионално квалификационна структура – от колегията : 1 с ІІ-ро  ПКС, 5 с ІV ПКС, 6 с V-то ПКС.

От педагогическия персонал – 2-ма  са с втора специалност.

В детската градина има 1 директор, 1 заместник директор, 10 старши учители , 9 учители, 1 педагогически съветник.

 

 

Силни страни:Затрудняващи моменти:
1. Наличие на финансови условия за материално стимулиране на учителите, прилагащи

нетрадиционни или допълнителни

педагогически дейности чрез Национална

програма за диференцирано заплащане

и Вътрешни правила за РЗ;

2. Наличие на възможности за финансиране на текуща педагогическа квалификация.

3. Наличие на квалифицирана педагогическа колегия.

4. Утвърдена екипност на различни равнища.

5. Опит в работата по проекти на общината и други институции.

6. Умения за презентиране и популяризиране на собствен опит.

7. Участие на представители на педагогическата колегия в подбора на учители.

8. Осигурени здравна профилактика и

мониторинг на работното място от лицензирана фирма.

 

1. Недостатъчна квалификация на учителите по отношение

интегрирането и корективна работа с деца със специални образователни потребности

2. Недостатъчни умения за работа по европейски проекти.

3. Недостатъчно финансови

средства за стимулиране на

педагогическа и непедагогическа

дейност.

5. Недостатъчни средства от бюджета за осигуряване на охрана на двора.

Вътрешен потенциал:

·         Цялостно финансиране на курсове за повишаване квалификацията на

учителите.

·         Мотивиране на учителите да овладяват компютърни умения и чужди езици.

·         Внедряване на собствен педагогически опит и знания в практиката на цялата

градина.

·         Придобитите умения и знания от квалификации да станат достояние на

всички чрез различни форми.

1.3. Възпитателно-образователен процес

·         Наличие на Програмна документация, единна образователна система, учебни

познавателни книжки и учебни помагала.

·         Прилагане на допълнителни авторови програми.

·         Изпълнение на държавните образователни стандарти.

·         Прилагане на педагогически подходи, осигуряващи емоционалния комфорт на

децата.

·         Използване на иновативни техники за образование и прилагане знанията,

уменията и опита  на децата в практиката.

·         Участие на родителската общност при избора на учебни помагала.

Силни страни:Затрудняващи моменти:
1. Създадени са условия за „равен старт“ на всички деца.

2. Наличие на възможности за допълнителни дейности по интереси – школи.

3. Популяризиране, изява и презентиране на творчеството на децата – изложби, концерти, базари, конкурси и др.

4. Приобщаване на децата към националните ценности и традиции.

5. Гъвкав дневен режим, осигуряващ

равностойност на трите основни дейности: игра, обучение и общуване.

6. Утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание.

1. Недостатъчност в прилагането на превантивна и рехабилитационна педагогика, както и невладеене на компенсаторни педагогически механизми.

2. Трудоемка диагностика за подготвителните групи.

3. Липса на стратегия за пълноценно и здравословно хранене на децата.

Вътрешен потенциал:

·         Овладяване принципите и методите на позитивното възпитание чрез

самоподготовка, вътрешна и външна квалификация.

·         Повишаване на квалификацията /посещаване на курсове, тренинги, обучение или

самообучение/.

·         Компетентен и критичен подбор на учебна познавателна литература и помагала.

·         Мотивация за учене през целия живот и повишаване на компетентността на

учителския състав.

1.4. Учебно-техническа и материална база

Достатъчен сграден фонд, специално проектиран и построен за детска градина: 12  занимални, умивални и тоалетни; 1 кабинет за директора, 1 за ЗАС и техническия сдекретар, 1 за главния счетоводител; 12 дворни площадки и съоръжения за спорт и игра на открито; 2 методически кабинета; 1 интерактивен кабинет; 1 здравен кабинет с изолационна; 1 кабинет на педагогическия съветник; 1 логопедичен кабинет; 1 кабинет на домакин кухня; 2 кухненски блока; музикален салон; физкултурен салон.

Технически средства, подпомагащи педагогическия процес – компютри, принтери, копирна машина, DVD, музикална уредба, 2 интерактивни дъски, таблет, лаптоп, 2 екрана, проектор.

Библиотечен фонд – периодичен печат, научна литература, утвърдени помагала, детска литература, учебна литература, и др.

 

 

Силни страни:Затрудняващи моменти:
1. Обособени помещения за всяка група.

2. Игрови площадки на двора за всяка група.

3. Технически средства, необходими за педагогическия процес – компютри в 10 групи, телевизори, касетофони, DVD, таблети интернет.

4. Собствена отоплителна система.

 

1. Липса на зала за провеждане на празници и развлечения.

2. Морално остарели спортни уреди и съоражения на двора.

3. Морално остаряла леглова база в 4 групи.

Вътрешен потенциал:

•      Търсене на възможности за включване на повече спонсори в различните дейности.

•      Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и принос към обновяване на МТБ.

•      Включване в  Проекти и Програми на МОН за обновяване на материалната  и база.

•      Кандидатстване по национални и европейски фондове и програми за благоустройство на сградата и двора на детското заведение.

1.5. Финансиране

Финансирането на детската градина е смесено – от държавата и от общината.

Заплатите на персонала, издръжката на подготвителните за училище групи /учебни помагала, храна, отопление, материали, услуги/ се осигуряват от фонд „Държавни дейности“. Издръжката на останалите възрастови групи се осигурява от бюджета на ДЗ.

От 2012 г. детската градина е на делегиран бюджет.

Заплатите на учителите са обвързани с национални програми – диференцирано заплащане, кариерно развитие и др.

Съществуват други алтернативи, допускани от Закона за народната просвета, за финансиране от проекти, дарения и спонсорство.

Силни страни:Затрудняващи моменти:
1. Делегиран бюджет, управляван от директора, по приоритетите на детското заведение.

2. Допълнителни средства за помагала за ППДГ.

3. Безплатни допълнителни закуски за ППД.

4. Привличане на дарения от родителите.

5. Приходи от собствена дейност – наем от школи по интереси, благотворителни базари и др.

6. Конструирана и действаща финансова комисия.

7. Конструирана и действаща комисия за разглеждане на офертите по ремонти, услуги и доставки.

8. Функционираща и действаща комисия по отчет и контрол на даренията.

9. Наличие на вътрешни правила за труд и работна заплата.

10. Въвеждане на системата за финансово управление и контрол.

11. Целеви средства за квалификация на педагогическия персонал.

1. Липса на достатъчни средства за основни ремонти, за реконструкция и ремонт на двора.

2. Недостатъчно активизиране на родителите за участие в благоустройството и

обогатяването на материалната база.

3. Недостатъчно средства, съгласно формулата за определяне на делигиран бюджет.

4. Намаляване броя на децата, особено от ІІ и ІV.-та подготвителна група.

 

Вътрешен потенциал:

•      Мотивиране и стимулиране и на родителите към спомоществователство.

•      Кандидатстване за включване в различни проекти и програми.

•      Развиване на собствени дейности – възможности за допълнителни приходи към бюджета.

•      Кандидатстване по различни проекти и програми за финансиране.

1.6. Външни фактори

Семейна общност и родителите на децата: Настоятелство СНЦ”Синчец-43”

Връзки с неправителствени организации: ОЦОСУР, ПП „Златни пясъци”, Фондация за екологично образование „Българско движение „Син флаг”.

Общински структури и културни институции: ДКТ Варна, Театър „Българан”.

 

 

Силни страни:Затрудняващи моменти:
1. Наличие на допълнителни за спонсориране инициативи на детската градината.

2. Включване на родителите в прекия образователно-възпитателен процес.

3. Установени са традиции в приемствеността с училища.

4. Създадени са ползотворни връзки с обществени организации и институции.

5. Установено е трайно сътрудничество с научни институции.

6. Създадени са трайни връзки за обмяна на опит с  детски градини в системата.

7. Налице е добра връзка с местните медии за популяризиране дейността на детската градина.

 

1. Не достатъчно ефективни са връзките и контактите с неправителствени организации.

3. Недостатъчно е прилагането на разнообразни инициативи за повишаване активността на родителите.

Вътрешен потенциал:

•      На базата на досегашен опит се създават нов тип отношения на сътрудничество със семейството чрез нетрадиционни форми: „Ден на отворени врати“, клуб на родителя, благотворителни инициативи, базари.

•      Създаване на система за външна изява на деца и учители.

•      Издаване на книжки, детски вестник, брошура с творчество на деца и учители, дискове.

•      Създаване система за обмен на информация със семейството.

 

 1. Идентификация на проблемите

2.1. Общи  проблеми:

 • Липсва национален инструментариум за диагностика.
 • Недостатъчна финансова осигуреност на цялостния процес в детската градина – закаляване, квалификация, съвременна образователна и здравословна среда и др.
 • Липса на национална стратегия за спорта при най-малките.
 • Не добре работеща система за здравословно хранене на най-малките.

2.2. Специфични проблеми:

 • Увеличаващи се прояви на агресивни нагласи в предучилищна възраст.
 • Затруднена идентификация на нестандартните деца и липса на адекватна корекционна дейност.
 • Проблеми с родителите – неразбиране целите на детското заведение, разминаване на критериите за развитие на децата, свръхпретенции и др.
 • Необходимост от основен ремонт на материална база.

 

VІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 1. Административно-управленска дейност

1.1. Търсене на нови контакти с институти, фондации и организации за подпомагане дейността на детската градина.

1.2. Поддържане сайта на ДЗ с актуална информация за всички групи..

1.3.Участие в проекти и програми /общински, регионални, национални, международни/.

1.4. Популяризиране на постижения на деца и учители:

-  създаване на авторови учебни помагала;

-  създаване на информационна банка в детското заведение.

-  изработване на иновационни модели за учебна дейност.

1.5. Стимулиране и мотивиране изяви на деца и учители.

1.6. Търсене на допълнителни средства за финансиране на дейностите.

 1. Образователно-възпитателна дейност

2.1. Създаване на авторови програми за използването на различни форми на изкуството в педагогическата дейност в детската градина.

2.2. Използване на съвременни методи и подходи за развитие – автодидактични игри и материали, интерактивни методи, компютърни програми и др.

2.3. Използване на индивидуална и групова организация на работа.

2.4. Обогатяване системата на диагностиката от апробирани тестове за всяка група.

2.5. Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на съдържателен педагогически процес.

2.6. Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники за „нестандартните“ деца.

2.7. Сформиране на школи по интереси – заплащане от родителите:

–  за децата – английски,  народни танци, айкидо, футбол, йога, моден дизайн,шах;

–  за родителите – „училище за родители“.

 1. Квалификационна дейност

3.1. Създаване на информационна банка – библиотечен, мултимедиен фонд, портфолиа по проблемни области.

3.2. Осигуряване условия за участие в квалификационни форми на различни равнища.

3.3. Обмяна на опит – паралелно, допълващо, циклично – по проблемни области.

3.4. Включване на учителите в курсове за придобиване на по-високи ПКС.

3.5.Включване в обучителни програми за работа с мултимедия, чужд език и педагогически иновации.

 1. Социално-битова и финансова дейност

4.1. Обогатяване и поддържане на материално-техническата база:

– осигуряване на образователни компютърни програми за децата от всички групи;

– осъвременяване на интериора на всички занимални;

– преустройство на вътрешните дворни пространства;

– обогатяване на игровата и дидактичната база.

4.2. Контрол за правилно разпределение на финансовите средства.

4.3. Осигуряване на медицински и здравен мониторинг на персонала.

4.4.Организиране на различни „антистрес“ дейности – походи, спорт, културни дейности и др.

 1. Финансово осигуряване изпълнението на стратегията

5.1. Финансиране от държавния и общинския бюджет.

5.2. Разработване на проекти с външно финансиране.

5.3. Привличане на спонсори.

5.4. Реализиране на благотворителни кампании.

5.5. Собствен труд на служители на детската градина.

5.6. Безвъзмезден труд за ремонти и дейности, фирми и сдружения.

 

 

VІІ. Очаквани резултати

 1. Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда.
 2. Творческо развитие.
 3. Решаване на проблемите.
 4. Промяна в мотивите и нагласите на педагогическия колектив.
 5. Емоционален комфорт и успешна адаптация на децата. Формиране на чувство за приобщеност към социалната среда.
 6. Използване на нови педагогически технологии.
 7. Мобилност на мениджърските и управленските функции на директора.
 8. Разширяване на ползотворните контакти на детската градина с другите социални и обществени фактори.
 9. Педагогизиране на родителската общност.

 

VІІІ. Общи положения

 1. Стратегията е основен документ, който регламентира дейността на детската градина.
 2. Стратегията се приема на Педагогически съвет. Изпълнението на Стратегията се отчита пред Педагогическия съвет.
 3. Стратегията се актуализира на 3 години.

 

 

 

 

Приета на ПС  на 08.09.2016 г.

Обновена на педаг. съвет на 17.09.2019г.