Мисия / Визия

 ДЕТСКА ГРАДИНА №30 „СИНЧЕЦ” - ВАРНА

адрес: Варна, жк „Младост” до блок 110

тел: 052/500 638; 052/744 268

ел.поща: dgsinchec_30@abv.bg

Утвърдил:

СНЕЖИНА ДАМЯНОВА

Директор на ДГ№30 «Синчец»

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА №30 „СИНЧЕЦ” – ВАРНА

ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2024 г.

 

 

 

Стратегията на ДГ№30 „Синчец“. е приета на основание чл.263, ал.1, т.1 от ЗПУО на заседание на ПС с протокол №6/03.02.2021г. и е утвърдена със заповед  №227/05.02.2021г. на директора на ДГ№30 „Синчец“

Стратегията за възпитателна работа в образователните институции е първият стратегически документ, който структурира политиките и мерките, свързани с възпитателната работа в образователните институции. Тя определя актуалните цели за четиригодишен период от развитието на детската градина, начините за реализирането ù, както и очакваните резултати. Основава се на принципите и насоките от ЗПУО, приоритети на МОН и РУО Варна, на Общинската стратегия за развитието на образованието и на спецификата на детската градина. Разработва се в унисон с идеите на Световната организация по предучилищно образование ОМЕП, Европейски син флаг, Европейски клуб на учителя и др.

Приема се с решение на Педагогическия съвет на ДЗ, одобрява се от Обществния съвет към детското заведение, обхваща период от 4 години. Период, който преминава през следните етапи: организационно-подготвителен, реализиране, периодичен контрол и корекции, обобщаване на резултатите от реализираните дейности и определяне на перспективи за бъдещо развитие.      Към Стратегията  се прилага План за действие и финансиране. Ежегодно се отчита реализацията на поставените цели в Стратегията,  чрез годишния доклад-анализ на директора на ДГ пред ПС и Обществения съвет.

Стратегията е система от педагогически идеи и поредица от действия, които водят до нови състояния в зависимост от актуалните и бъдещите потребности на ДГ №30 „Синчец” Варна. Тя се опира на миналия положителен опит, начертава бъдещи действия по посока на очаквания резултат, търси вътрешни ресурси и потенциални възможности. Определя условията и характера на дейностите, очертава вероятните трудности, установява принципите на ръководство.

Стратегията се опира на съвкупността от взаимосвързаните мисия, визия, ценности, дейности, цел и подцели.

МИСИЯ

Мисията определя приоритетите на детската градина и съдържа информация за най-важните аспекти и бъдещи ориентации на педагогическата работа.

Мисията на ДГ „Синчец” е:

 • да осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическо взаимодействие;
 • да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всички деца като им осигурява равен старт в развитието;
 • да създава благоприятна позитивна, разнообразна и иновативна образователна среда;
 • да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си, да развиват своя потенциал в постигане на по-високи образователни цели;
 • да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

ВИЗИЯ

Визията е реалистична, краткосрочна и дългосрочна картина на настоящето и бъдещето на детската градина. ДГ „Синчец” е институция, в която са създадени условия за творчество и реализация на личността и достъп до разнообразни и качествени форми на учене през целия живот. ДГ „Синчец” създава условия за придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на децата към училищно образование.

Визията отразява непрекъснатост на промяната, вземайки под внимание мнението на участниците в две групи въпроси.

Първа – очертаващи смисъла на процеса:

 • Как работим със заобикалящата ни общност?
 • Какво изпитваме един спрямо друг в хода на общата работа?
 • Как ще направим детската градина желано място за всеки?
 • Как ще измерваме прогреса и успехите?

Втора – показващи развитието на самия процес:

 • Каква философия споделя детската градина?
 • Какъв ще бъде приносът на всеки служител?
 • Каква репутация има детската градина?

В този смисъл настоящата стратегия е ориентирана към следната визия:

ДГ „Синчец” да бъде:

 • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
 • Предпочитана среда за 3–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
 • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
 • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

 ЦЕЛи и подцели НА СТРАТЕГИЯТА

 • Формиране на ценности, нагласи, мотиви, насочени към развитие на личността като индивидуалност и член на обществото.
 • Изграждане на съгласувана и адаптивна към промените иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца.
 • Прилагане на образователни подходи, подпомагащи развитието на всички деца, допринасящи за изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, способни да се справят с различни предизвикателства.
 • Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.
 • Създаване на екип за иновационен опит в детската градина /изграждане на гъвкава квалификационна система/. Тези екипи да се мултиплицират в различна вариантност и това да е крачка напред за повишаване качеството на работа в цялата градина – ориентация към успех.
 • Да се постави на принципно нова основа методическата работа в детската градина изграждане на екип за иновационни практики, превръщане на детската градина в център за творчество и интерактивни практики.
 • Създаване на условия и възможности за избор и включване в значими дейности, адресирани към индивидуалните потребности: на децата /кътове, материална база, дейности, ателиета, школи/ и на учителите /работна среда, работно поле за изява/.
 • Иницииране на нов стил на управление за търсене и намиране на „образователни ниши“, за приспособяване на детската градина към постоянно изменящата се среда; за стимулиране адекватната реакция на успехите и неуспехите и др.
 • Интегриране на деца със специални образователни потребности, на деца от различни етнически групи, както и деца на бежанци.
 • Активизиране работата на родителската общност за подобряване на социалната и учебна среда.

 ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА

 1. Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне на

детето в центъра на педагогическите взаимодействия.

 1. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката на толерантността,

равнопоставеност, недопускане на дискриминация и насилие.

 1. Позитивното и приобщаващо образование да бъде в основата на педагогическото

взаимодействие.

 1. Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето към възрастовите и

социални промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика.

 1. Съхраняване културното многообразие и приобщаване чрез българския език.
 2. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите

потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство.

 1. Създаване условия за квалификационна дейност на педагогическата колегия,

основаваща се на поддържащото образование – образование през целия живот.

 1. Подкрепа на децата и техните семейства – педагогика на сътрудничеството.