Настоятелство

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СИНЧЕЦ – 43” І. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК И ХАРАКТЕР

Чл.1/1/ Наименованието на сдружението е „СИНЧЕЦ – 43” /2/ Името на организацията се изписва на български или английски език, в зависимост от спецификата на представяне. На български език: „СИНЧЕЦ – 43”. На английски език: „SINCHETS - 43”

Чл.2. Седалището и адреса на управление на Сдружението е: гр. Варна, ж. к. „Младост 2”, до бл. 110

Чл.3 Сдружението се учредява за неопределен срок на действие.

Чл.4 Наименованието на Сдружението, седалището и адреса му на управление, както и други предвидени в Закона сведения се поставят върху всички документи и издания на Сдружението.

Чл.5 Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

Чл.6 Дейността си сдружението осъществява в съответствие с този Устав, Закона за юридически лица с нестопанска цел и останалото действащо законодателство в Р България.

ІІ. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.7 Целите на Сдружението са : - Повишаване качеството на средата за възпитание и обучение в детска градина „Синчец – 43” – гр. Варна, ж. к. „Младост 2”, до бл. 110; - Създаване на условия и атмосфера за здравословен и безопасен начин на живот; - Развитие на индивидуалността и заложбите на децата чрез различни видове изкуства и традиции.

Чл.8 /1/ За постигане на своите цели Сдружението:

1. Работи за развитие на физическата и двигателната активност на децата чрез използване на нови и нетрадиционни методи и форми.

2. Развива естетически вкус чрез различни видове изкуства и традиции.

3. Обучава децата по безопасност на пътя.

4. Участва в програмата „Екоучилища” с тема „Училищна среда”.

5. Приобщава родителската общност към цялостна работа в детската градина.

Чл.9 В съответствие с целите си Сдружението пряко или чрез образувани или подпомагани от нея юридически лица, самостоятелно или съвместно с други български или чуждестранни организации, осъществява дейност за постигането им.

ІІІ. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА

Чл.10 ал./1/Сдружението:

1. Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието или решаването на текущи проблеми на детското заведение.

2. Съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детската градина и контролира целесъобразното им разходване.

3. Подпомага изграждането и поддържането на материално –техническата база на детското заведение.

4. Съдейства при организирането на развлечения, осигуряване на транспорт и решаване на други социално битови проблеми на децата.

5. Подпомага реализирането на образователно – възпитателни екологични програми, свързани с възпитанието и обучението на децата.

6. Съдейства за организиране на форми свързани със спорт, туризъм и здравето на децата.

7. Предлага мерки за подобряване дейността на детската градина.

8. Организира и подпомага обучението на родителите по въпросите на възпитанието.

9. Подпомага социално слаби семейства.

10. Подпомага талантливи деца от детското заведение в тяхната реализация.

ал. /2/ Дейността и изразходването на средствата не могат да бъдат подчинени на политически цели.

ІV. ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.11 /1/ Сдружението се учредява от 18 (осемнадесет) физически лица.

ал. /2/ Член на сдружението може да бъде всяко физическо лице, което не извършва дейност противоречаща на сдружението, приема Устава му и е приет по ред определен от този Устав.

ал. /3/ Нов член на сдружението се приема въз основа на писмена молба, в която декларира, че приема настоящия Устав и е съгласен с него.

ал. /4/ Управителният съвет разглежда молбата в срок не по късно от един месец от постъпването и. Отказът на УС за приемане на съответния кандидат за редовен член подлежи на обжалване пред Общото събрание на Сдружението. В този случай УС е длъжен да докладва жалбата пред следващото събрание.

ал. /5/ Членственото правоотношение е лично. То не може да се прехвърля и наследява.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.12 /1/ Всеки член на Сдружението има право:

1. Да участва в дейността на Сдружението;

2. Да участва с право на глас в Общото събрание;

3. Да избира и бъде избиран в органите на управление;

4. Да изисква информация за дейността на Сдружението и неговите управителни органи;

5. Свободно и публично да изразява и отстоява становища по всички въпроси от дейността на Сдружението и неговите органи;

6. Да прави предложения и препоръки и да следи за съдбата им.

ал. /2/ Всеки член е длъжен:

1. Да спазва Устава и изпълнява решенията на Общото събрание и управителните органи на Сдружението;

2. Да съдейства за постигане целите на Сдружението.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл.13 /1/ Членството се прекратява при:

1. Напускане, с писмено предизвестие отправено до Управителния съвет в рамките на един месец;

2. Изключване;

3. Прекратяване на Сдружението;

4. Смърт или поставяне под пълно запрещение на членовете – физически лица.

ал. /2/ Изключването става с решение на Общо събрание по предложение на УС.

ал. /3/ Решението за изключване на членове се взема от Общото събрание на Сдружението с мнозинство от 2/3 от присъстващите по предложение направено от УС. При вземане на решения, надлежно поканеният представител на предложения за изключване член, следва да бъде изслушан, в противен случай решението на общо събрание е недействително.

ал. /4/ При гласуване на предложението за изключване, предложеният за изключване не участва.

VІІ. ОГРАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.14 Органи на управление на Сдружението са :

1. ОБЩО СЪБРАНИЕ

2. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, състоящ се от ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ СЕКРЕТАР ЧЛЕНОВЕ

Чл.15 /1/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е върховен орган на Сдружението и има следните правомощия:

1. Приема, изменя и допълва Устава;

2. Взема решения за преобразуване и прекратяване на Сдружението;

3. Избира и освобождава Председателя, Заместник-председателя, секретаря и членовете на Управителния съвет;

4. Приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението; 5. Приема отчета на УС за дейността на Сдружението;

6. Взема решения за членуване в други организации и за сдружаване с организации със сроден характер;

7. Прима ежегодно бюджета и баланса на Сдружението;

8. Отменя решения на други органи на Сдружението, които противоречат на закона или настоящия Устав;

9. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществени вноски ;

10. Решава всички други въпроси, които не са изключителна компетентност на други органи на Сдружението

ал. /2/ ОС се свиква от УС най-малко един път годишно или по искане на една трета от членовете

Чл.16 /1/ УС се състои от петима членове, които се избират от Общото събрание на Сдружението с мнозинство 2/3 от присъстващите, за срок от 4 години.

/2/ УС избира от своя състав председател, заместник – председател секретар и двама членове.

/3/ До избиране на нов УС, стария продължава да изпълнява своите функции.

Чл.17 Член на УС може да бъде всяко физическо лице, български гражданин, което приема или работи за осъществяване на целите на Сдружението.

Чл.18 УС има право да извършва промени в своя състав и численост, които се одобряват от учредителите.

Чл.19 УС се свиква на заседание от Председателя най-малко веднъж на три месеца чрез писмена покана изпратена по поща или факс, най-малко пет дни преди датата на заседанието. Този ред не се прилага при свикване на Управителния съвет на извънредно заседание.

Чл.20 Председателят е длъжен да свика управителен съвет по искане на всеки от членовете му.

Чл.21 Извънредно заседание на управителния съвет се свиква от Председателя в случай, че възникне опасност за икономическата стабилност на Сдружението, а също така и при всяко извънредно обстоятелство, което сериозно засяга дейността на Сдружението.

Чл.22 Заседанията на Управителния съвет са законни, ако на тях присъстват най-малко две трети от членовете му.

Чл.23 Управителния съвет взема решенията си с мнозинство.

Чл.24 Управителния съвет:

1. Представлява Сдружението и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.

2. Прави промени в числеността и състава на Управителния съвет, които се одобряват от Общото събрание.

3. Приема правилник и други разпоредби свързани с дейността на Сдружението.

4. Осигурява изпълнението на решенията на ОС.

5. Подготвя и внася в ОС бюджет на Сдружението.

6. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението.

7. Взема решение за организиране и участие на Сдружението във важни прояви, свързани с целите му.

Чл.25 Председателят на Управителния съвет на Сдружението:

1. Ръководи работата на Управителния съвет.

2. Внася в Управителния съвет предложения за развитие и усъвършенстване дейността на Сдружението.

3. Одобрява правилата за дейност на Сдружението, инструкции,програми и други, свързани с дейността на същото.

4. Изработва и предлага на Управителния съвет годишни план –програми и бюджет на Сдружението.

5. Представлява Сдружението пред трети лица.

Чл.26 Секретарят:

1. Организира и ръководи текущата дейност на Сдружението съобразно разпоредбите на устава, както и приетите от Общото събрание и Управителния съвет решения.

2. Представлява Сдружението поотделно с председателя и заместник председателя на Управителния съвет.

VІІІ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.26 Сдружението се представлява заедно и поотделно от: - Председателя на Управителния съвет; - Заместник – председателя и Секретаря, действащи заедно. Председателя, както и Заместник – председателя и Секретаря, действащи заедно, могат да упълномощават други лица за извършването на определени действия, конкретно посочени в дадените им пълномощни.

ІХ. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.27 Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, авторско право, ноу-хау и други права регламентирани от Закона.

Чл.28 При учредяване на Сдружението учредителите внасят минимална встъпителна вноска в размер на 10 /десет/ лв.

Чл.29 Сдружението не събира членски внос, освен ако ОС на свое заседание не приеме друго.

Х.ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.30 Сдружението се прекратява:

1. По решение на Общото събрание

2. По решение на Окръжния съд по седалище в случаите на чл. 13, ал.1 т.3 от ЗЮЛНЦ

ХІ.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредените в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство и за ЗЮЛНЦ.

2. Настоящия устав е приет на Учредително събрание, състояло се на 29.01.2008г. и допълнен на 18.03.2008г. УЧРЕДИТЕЛИ:

(Виолета Иванова Горчовска)
(Светлана Любенова Джендова)
(Румяна Василева Добрева)
(Галя Христова Радева)
(Янка Павлова Панайотова)
(Наталия Димитрова Кръстева)
(Петя Стефанова Добрева)
(Милена Петкова Джогалова)
(Димитринка Йорданова Банушева )
(Росица Илиева Димова)
(Вера Димитрова Димитрова)
(Мая Миткова Мирянова)
(Кремена Валентинова Ялнъзова)
(Виолета Костадинова Радева)
(Йорданка Петрова Христова)
(Силвия Панайотова Гочева)
(Петя Росенова Чанева)
(Детелина Колева Георгиева)

СПИСЪК НА ЛИЦАТА ОТ СЪСТАВА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СИНЧЕЦ – 43”

ПРЕДСЕДАТЕЛ – Милена Петкова Джогалова ;
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ – Светлана Любенова Джендова ; КАСИЕР – Кремена Валентинова Ялнъзова ;
ЧЛЕН – Румяна Василева Добрева;
ЧЛЕН – Детелина Колева Георгиева
Председател на УС:(Милена Джогалова)
Варна 21.05.2008г.

ПРАВИЛА И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ОТ СНЦ „СИНЧЕЦ – 43”

В съответствие с действащия устав на СНЦ „Синчец – 43” и предвидените в него цели и средства за постигането им, Общото събрание на съдружниците възприе следните правила и ред за извършване на общественополезна дейност: При наличие на финансов ресурс, Сдружението го разходва целесъобразно и контролирано, като се съобразява с изискванията, посочени от финансиращите лица или организации и с Устава си:

І. В случай, че е спечелено целево финансиране от участие на Сдружението в Проекти на държавни, общински, ведомствени или стопански организации, средствата се усвояват за постигане на предвидените в съответния Проект цели;

ІІ. При получаване на дарения в полза на Сдружението, на първо място се поставя волята на Дарителя, относно целта на дарението, при условие, че не противоречи на основните принципи, визирани в Устава;

ІІІ. Във всички останали случаи на акумулиране на собствен финансов ресурс, СНЦ „Синчец – 43” разходва средства като преценява съответствието с целите на сдружението по някой

СЛЕДНИТЕ КРИТЕРИИ:

1. Разходите да са свързани с решаване на неотложни или текущи въпроси в Целодневна детска градина № 43 „Синчец” – гр. Варна;

2. Разходи, предвидени за организиране на мероприятия с образователно – възпитателен и развлекателен характер, насочени към децата, посещаващи ЦДГ № 43 „Синчец” – гр. Варна и техните родители;

3. Разходи, насочени за подпомагане на социално – слаби семейства и деца в риск от ЦДГ № 43 „Синчец” – гр. Варна;

4. Подпомагане на талантливи деца от ЦДГ № 43 „Синчец” – гр. Варна. Подбора на обекти, спрямо които СНЦ „Синчец – 43” ще осъществява общественополезна дейност, както и преценката относно целесъобразността на разхода, се извършва с Решение на Управителния съвет, по предложение на всеки един от членовете на Сдружението, отправено писмено до Председателя на УС. 19.05.2008г.

Председател на УС: .................................. гр. Варна (Милена Джогалова)