Вътрешни правила за организиране дейността на ДГ№30 "Синчец" в условията на COVID-19

Приети на Педагогически съвет с Протокол №12/08 .09.2021г. и  утвърден със Заповед на директора № 601/ 08.09.2021г.

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА (31.08.2021) - може да прочетете на следния линк:

https://mon.bg/bg/100876