СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Съгласно Заповед №РД09-3294/17.11.2020г на министъра на образованието и науката в периода от 18.11.2020 г. до 18.01.2020 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детските градини и в училищата на територията на община Варна, ще бъдат допустими по желание на родителите, след писмено уведомяване на директора. Тези отсъствия ще бъдат отчитани по уважителни причини.

Снежина Дамянова - Директор на ДГ№30 "Синчец