Важно!!! - такси

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     На основание чл. 37 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна родителите/настойниците не дължат такса за ползване на детска градина за периода на извънредното положение.
Родителите ще могат да заплатят таксите за присъствените дни от месец март след възобновяване дейността на детската градина, като за периода на забавяне не дължат лихва  на основание чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.