ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

                   Уважаеми родители,

       Ръководството на ДГ№30 „Синчец“ Ви информира, че съгласно направени промени в Закон за местните данъци и такси, Закон за здравето и Закон за предучилищното и училищно образование, обнародвани в бр. 17 от 01.03.2022г на Държавен вестник, считано от 01.04.2022г общините няма да събират такси за посещение на детска градина/детска ясла.

        Таксите за месец март са дължими и се събират в периода 01-10.04.2022г.

СНЕЖИНА ДАМЯНОВА Директор на ДГ№30 "Синчец"