ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

https://mon.bg/ - МОН

https://www.varna.bg/ - ОБЩИНА ВАРНА

file:///E:/Downloads/strategia_u4ilishta_580_51715.06.2021.pdf - СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВАРНА

https://dg.is-vn.bg/lv/documents/garden/varna/naredba.pdf - НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини,
полудневни и целодневни подготвителни групи към
училищата на територията на Община Варна

https://tinyurl.com/29zz6aa7 -НАРЕДБА на ОбС Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна

https://sacp.government.bg/ -ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

file:///E:/Downloads/zkn_PedUchObrazovanie-izm092020%20(2).pdf- ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ