Покана за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на топлинна енергия"

покана